[инж.Пламен Димов] [инж. Светлозар Димов] [инж.Димо Димов]
инж. Светлозар Димов
Строителен инженер,магистър ССС-конструкции(УАСГ-2009); Член на КИИП от 2010г.,притежава
пълна проектантска правоспосбност по части "Конструктивна" и"Организация и изпълнение на
строителството" с рег.N 36031.
инж. Пламен Димов
инж. Димо Димов
Строителен инженер, магистър ПГС-конструкции(УАСГ-2002); Член на КИИП от 2004г.,притежава
пълна проектантска правоспосбност по части "Конструктивна" и"Организация и изпълнение на
строителството" с рег.N 02379.;инженер проектант на 2011г., присъдено от КИИП- гр. Стара Загора
Електро инженер,магистър(ТУ-София-1978); Член на КИИП от 2004г., притежава пълна проектантска
правоспособност по част "Електро"; Научен сътрудник Iст.-ел. инсталации в сгради-1986г.

Мобилен телефон: +359 883386003
E-mail: svetlozar.dimov@gmail.com
Роден на: 29/09/1984
Чужди езици: Английски език
Ниво: B2(upper Intermediate)
OЩЕ...
Роден на: 29/09/1977
Чужди езици: Английски език
Ниво: B2(upper Intermediate)
Мобилен телефон: +359 888536401
E-mail: dimovconstruction.sz@gmail.com
OЩЕ...
Роден на: 22/12/1953
Чужди езици: Руски език
Ниво: Много добро
Мобилен телефон: +359 888574164
E-mail: dimov_el@yahoo.com
OЩЕ...