ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

          МОНОЛИТНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
          СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
          ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
          ПОДПОРНИ СТЕНИ
          РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ
          КОНСТРУКТИВНИ СТАНОВИЩА
          ПБЗ

ПРОЕКТИРАНЕ  ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

          ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
          СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
          ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРОЕКТИРАНЕ ПО
ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

АВТОРСКИ НАДЗОР

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

OСТОЙНОСТЯВАНЕ  НА  СТРОИТЕЛНИ  ОБЕКТИ
BROCHURE
"ДИМОВ КЪНСТРАКШЪН" ЕООД 

е инженерна фирма с  основна дейност- проектиране на сгради и съоръжения. Водеща цел пред екипа е предоставяне на качествени инженерингови       услуги, гарантиращи дълготрайност, ефективност, рационалност                   и икономическа съобразност.  Проектните решения са съобразени със заданието на инвеститора,  действащите нормативни уредби и съвременните тенденции в областта на строителното проектиране.